"مرکز" دارای ارکان زیر است:
الف- هیات مدیره.
ب- دبیرکل.
ج- داوران.