ماده 7 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

(اصلاحی 1385/08/01)- کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1)‌ موظف است در تشخیص ضرورت‌ ها موارد زیر را رعایت نماید:
1 - اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرایی ذی‌ ربط متناسب با کاربری جدید توسط متقاضی.
2 - ضوابط طرحهای کالبدی، منطقه‌ ای و ناحیه‌ ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.
3 - مطالبه مصوبه ستاد فرماندهی نیروهای مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهای مسلح.
4 - ضوابط حفظ محیط زیست و تداوم تولید و سرمایه گذاری با توجه به روح کلی قانون مبنی بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها.
5- استانداردها، اصول و ضوابط فنی مربوط مطابق مجوزهای صادره از سوی دستگاه ذی‌ ربط.