ماده 95 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

نیل اعضاء بسیجی به درجه رزمنده منوط به طی دوره آموزش عمومی مقدماتی موضوع ماده 62 این قانون و نیل به درجه رزمجو منوط به طی دوره آموزش تخصصی بسیج موضوع ماده 65 این قانون می‌باشد.
تبصره 1 - ترفیعات بعدی اعضاء بسیجی متناسب با طی دوره های آموزشی حفظ انسجام موضوع بند «د» ماده 61 این قانون، میزان فعالیت در رده های مقاومت و امداد محلی و ماموریتهای سپاه، کارآئی و مهارت و صلاحیت و شایستگی، میزان تشویقات و سطح تحصیلاتی آنان مطابق دستورالعملی است که توسط ستاد کل سپاه تهیه و به تصویب فرماندهی کل خواهد رسید.
تبصره 2 - در هر صورت حداقل مدت توقف در درجات رزمجو و دریادل جهت نیل به درجه بالاتر از تاریخ تصویب این قانون حداقل پنج سال می‌باشد.