رئیس هیات علاوه بر مسئولیت امور محوله و اجرای این آیین‌نامه، عهده‌دار وظایف ذیل است و می‌تواند برخی از آنها را به هریک از اعضاء واگذار نماید:
الف: نظارت بر انجام کلیه وظایف محوله به هیات
ب: ارزیابی و ارایه گزارش عملکرد اعضاء هیات، هر شش ماه یکبار به رئیس مجلس
ج: استفاده از خدمات کارشناسی و یا فراهم آوردن موجبات استماع اظهارات نمایندگان دستگاه‌های ذیربط در صورت ضرورت
د: پیشنهاد میزان حق‌الجلسه، حق‌الزحمه و حق‌المشاوره اعضاء و کارشناسان برای تصویب به رئیس مجلس
ه-: درخواست سوابق، اطلاعات و متن مذاکرات هیات وزیران و کمیسیون‌های مربوط درصورت نیاز
و: اعلام نظرات و آراء هیات و پیگیری‌های لازم حسب مفاد این آیین‌نامه