بخش پنجم - سایر پرداختها

از ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
پاداش و هزینه سفر و فوق ‌العاده ماموریت در داخل و خارج از کشور و فوق‌ العاده ‌های انتقال، محل خدمت، بدی آب و هوا و محرومیت‌ از تسهیلات زندگی به میزان مشمولین قانون استخدام کشوری به پرسنل پرداخت می‌گردد.
‌تبصره - آیین ‌نامه پرداخت فوق‌ العاده اشتغال خارج از مرکز و بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی با توجه به تبصره ماده 138 این قانون ‌باید به نحوی تجدیدنظر گردد که مبالغ پرداختی بابت موارد مزبور جز در صورت تجدیدنظر در مورد مشمولین قانون استخدام کشوری، معادل کارکنان‌ همطراز پرسنل، در قانون استخدام کشوری باشد.
(اصلاحی 1380/08/08)- جز در زمینه نگهبانی و مواردی که پرسنل از فوق‌العاده ماموریت استفاده می‌نمایند در مواردی که به تشخیص بالاترین مقام سازمان یا‌نیرو ادامه کار پرسنل حسب مورد در غیر ساعات خدمت ضرورت پیدا می‌کند با در نظر گرفتن افزایش بازده کار به تناسب افزایش‌ ساعات خدمت، به پرسنل مربوط اضافه کار پرداخت می‌ گردد. میزان اضافه کار طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله وزارت دفاع با همکاری ‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و پس از تایید‌ ستاد کل تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
در صورتی که ضرورت و مقتضیات خدمتی ادامه خدمت روزانه پرسنل را ایجاب نماید خوراک و سایر هزینه‌ های ضروری آنان به هزینه‌ ارتش تامین می‌گردد.
لباس آن عده از پرسنل که الزاماً بایستی از لباس متحدالشکل استفاده نمایند و یا مشاغل آنان ایجاب می ‌نماید که لباس خاصی بپوشند ‌به هزینه ارتش تامین خواهد شد.
(الحاقی 1383/11/27)- به‌ کلیه‌ جانبازان‌ اعم‌ از شاغل‌ و بازنشسته‌ و وظیفه‌، هدیه‌ ایثار (حق‌ ازکار افتادگی‌) تعلق‌ می‌گیرد که‌ میزان‌ و نحوه‌ پرداخت‌ آن‌ به‌ موجب‌ آیین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ توسط‌ وزارت‌ دفاع‌ و پشتیبانی‌ نیروهای‌ مسلح‌ و ستاد کل‌ نیروهای‌ مسلح‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیات‌ وزیران‌ خواهد رسید.