در ماده (۱۴۳) قانون مالیات‌ های مستقیم عبارت «حداقل بیست درصد (۲۰ %) سهام شناور آزاد» به عبارت «حداقل بیست و پنج درصد (۲۵ %) سهام شناور آزاد» اصلاح شد.