ارکان کانون عبارتند از:
۱ - مجمع عالی
۲ - ھیئت مدیره
۳ - حسابرس