به منظور حفظ تعادل و توازن در اعزام افراد تبعیدی به شهرهای مختلف، وزارتخانه های دادگستری۷ کشور و اطلاعات تبادل نظر و هماهنگی خواهند نمود.
تبصره - شورای امنیت کشور فهرست شهرستانهایی را که امکان تبعید محکومان به آنها میسر نیست اعلام خواهد کرد.