تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
شماره دادنامه قطعی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۷۴۰

پیام: جرم باید در مرئی و منظر شاهد رخ داده باشد والّا شهادت شهود پذیرفته نیست.

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده آقای ح. فرزند الف. ۳۱ ساله، فاقد سابقه کیفری، آزاد با قرار قبولی کفالت، با شکایت آقای م. فرزند م.، متهم است به: توهین، دادگاه با توجه: ۱- شکایت بی شائبه شاکی ۲- گواهی گواه تعرفه شده ۳- کیفرخواست مورخ ۱۳۹۱/۳/۳۱ نماینده محترم دادستان مستقر در دادسرای ناحیه ۱۶ تهران، بزه انتسابی مشارٌالیه را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت نام برده به تأدیه هفتصد هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌گردد، و اما در خصوص شکایت دیگر آقای م. فرزند م. علیه آقای ر. فرزند الف. دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی، نظر به اینکه متهم در کلیه مراحل تحقیق و ایضاً جلسه دادگاه بزه انتسابی را انکار نموده و با عنایت به اینکه گواه تعرفه شده شاکی حسب اظهاراتش در پرونده خود شاهد وقوع درگیری نبوده علی هذا به لحاظ فقدان ادله اثباتی و عدم اقناع وجدانی حکم بر برائت نام برده وفق بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صادر و اعلام می‌گردد. آراء صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۱۴۸ دادگاه عمومی جزایی تهران - خادمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی شاکی بدوی آقای م. نسبت به تبرئه آقای ح.الف. از اتهام ایراد ضرب و جرح طی دادنامه شماره ۷۳۸ مورخ ۲۹/۸/۹۱ صادره از شعبه ۱۱۴۸ دادگاه عمومی تهران نظر به اینکه دادنامه مذکور بر اساس دیه درخواستی حسب تبصره ذیل ماده ۲۳۲ قانون آ-د-ک قطعی است قرار رد تجدیدنظرخواهی نام برده صرف نظر از صحت و سقم آن صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص تجدیدنظرخواهی متهم بدوی آقای ح.الف. نسبت به دادنامه فوق الذکر که به موجب آن به پرداخت جزای نقدی به اتهام توهین محکوم شده است با توجه به مجموع محتویات پرونده بزهکاری وی در این بخش محرز و مسلم است علی هذا و استناداً به مواد ۲۴۰ و ۲۵۷ قانون مارالذکر با رد اعتراض دادنامه مذکور از این حیث تأیید و استوار می نماید این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

سلیمی - کمالی