پرونده ‌های مالیات بر ارزش افزوده که تاریخ تعلق آنها قبل از لازم ‌الاجراء شدن این قانون است، از نظر تعیین ماخذ مشمول ‏مالیات و نرخ مالیات، جرایم و تکالیف مودیان و ماموران مالیاتی و نحوه رسیدگی تابع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ می‌ باشد، اما در مورد رفع اختلاف سازمان با مودی، ‏قطعیت، وصول، توزیع و تسویه، تابع احکام و مقررات این قانون است.‏