آیین ‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و ضوابط تقویم اراضی موضوع تصویب نامه ‌های شماره ۱۳۱۰۵ /ت ۱۵۳۹۸ ه- مورخ ۱ /۱۱ /۱۳۷۴ و شماره ۲۰ /۱۲۸۶۳۷ /ت /۱۶۵۸۴ ه- مورخ ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۵ و اصلاحیه‌ های بعدی آن لغو و این آیین ‌نامه جایگزین آنها می ‌گردد.