لزوم رعایت ابتدایی مستثنیات دین توسط دادورزان در خصوص توقیف اجرایی و تامینی اموال محکوم‌علیه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/02/02
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر مرودشت

موضوع

لزوم رعایت ابتدایی مستثنیات دین توسط دادورزان در خصوص توقیف اجرایی و تامینی اموال محکوم‌علیه

پرسش

آیا در توقیف اجرایی و تامینی اموال، رعایت ابتدایی مستثنیات دین توسط دادورزان لازم است یا آنکه رفع توقیف از مستثنیات مستلزم اعتراض صاحب‌مال و بررسی و تحقیق دادگاه می‌باشد؟

نظر هیات عالی

با توجه به اطلاق ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی و ممنوعیت اجرای رای از مستثنیات دین اموال محکوم‌علیه؛ لذا نیازی به تقاضای اعتراض وجود ندارد و وظیفه واحد اجرای احکام مدنی و قاضی مجری حکم آن است که راساً از اجرای حکم از مستثنیات دین خودداری نماید. نظریه اکثریت تائید می‌شود.

نظر اکثریت

ازآنجاکه منع توقیف مستثنیات دین از جمله قواعد آمره است و عدم رعایت آن موجب عسرت و حرج مدیون است و با التفات به آن‌که قانون‌گذار در ماده 523 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به‌ صورت علی‌الاطلاق اجرای احکام قضایی از محل مستثنیات را ممنوع اعلام نموده است، لذا رعایت ابتدائی مستثنیات دین در زمان توقیف اجرایی و تامینی اموال مدیون ضرورت دارد.

نظر اقلیت

ازآنجاکه توقیف اموال محکوم علیهم توسط دادورزان انجام می‌شود و از طرفی تشخیص مستثنیات دین - که مستلزم رسیدگی قضایی است - توسط دادورزان ممکن و منطقی نیست و با توجه به آنکه ممکن است مدیون بخشی از اموال خود را برای به اشتباه انداختن دادورز در تشخیص مستثنیات دین، از دسترس خارج یا مخفی نموده باشد، لذا می‌بایست تا سقف محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه به‌صورت مطلق توقیف نمود و چنانچه اعتراض به توقیف واصل شد، مقام قضایی به اعتراض رسیدگی و تصمیم شایسته را اتخاذ نماید.

منبع
برچسب‌ها