اصل منع محاکمه مجدد
هیچ ‌کس را نمی ‌توان به سبب یک رفتار دو بار محاکمه و مجازات کرد. دادگاه‌ ها در موضوعی که قبلاً رسیدگی و حکم قطعی صادر شده است، حق دادرسی مجدد را ندارند، مگر آنکه حکم قطعی توسط مرجع ذیصلاح نقض شود.