کسی که سواد ندارد نمی‌تواند به ترتیب سری وصیت نماید.