ماده 24 اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار

تعیین حق ‌الزحمه حسابرس - بازرس با شوراست. پرداخت هرگونه وجه خارج از مصوبات شورا به حسابرس - بازرس و شرکا یا کارکنان وی از طرف سازمان ممنوع است.