تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۱۲/۱۹
شماره نظریه: ۷/۹۲/۲۴۲۰
شماره پرونده: ۹۲-۹/۱۶-۱۷۷۴

استعلام:

نظر به اینکه طبق قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱/۸/۷۶ در اجرای بند ب قانون مذکور بین قضات اختلاف نظر وجود داشت ونهایتا اکثریت براین نظر بودند که چنانچه زوج ازمراجعه به دفترخانه استنکاف نماید و زوجه گواهی مذکور را به دفترخانه ارائه نماید صیغه طلاق جاری نمی­شود وگواهی صادره کان لم­یکن تلقی میگردد که در این خصوص قبلا اداره حقوقی نیز بر همین اساس اعلام نظر نموده است اکنون با توجه به ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده اخیروتبصره ذیل آن وماده ۳۵ همان قانون این اختلاف حادث شده که بعضی ازقضات براین نظرند که چنانچه زوجه نیز در طلاق توافقی از طلاق منصرف ودردفترخانه حاضر نشود گواهی صادره از درجه اعتبار ساقط است وبعضی دیگر به استناد ماده ۳۵ همین قانون معتقدند که چنانچه زوج به دفترخانه مراجعه نماید و زوجه حاضر نشود سردفتر به اخطار می­نماید وسپس صیغه طلاق جاری می­شود واما گروه اول معتقدند که ماده ۳۵ قانون در خصوص گواهی عدم امکان سازش درمورد طلاق به درخواست زوج می­باشد نه طلاق توافقی ولیکن گروه دوم معتقدند که ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده اشاره به گواهی عدم امکان سازش نموده وماده ۲۶ در خصوص تعریف گواهی عدم امکان سازش هم درمورد طلاق زوج وهم درمورد طلاق توافقی اشاره دارد لذا خواهشمند است اعلام نظر فرمایند چنانچه درطلاق توافقی زوجه منصرف شود آیا گواهی عدم امکان سازش از درجه اعتبار ساقط است یا زوج میتواند باستناد ماده ۳۵ قانون حمایت خانواد با ارائه گواهی صادره به دفترخانه اقدام به اجرای صیغه طلاق نماید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در خصوص چگونگی اعمال ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در فرض عدم حضور زوجه در دفترخانه، موارد زیر قابل ذکر است
اولاً- با توجه به اطلاق ماده ۳۵ قانون فوق الذکر، مقررات این ماده قانونی شامل گواهی عدم امکان سازش با هر نوع منشائی می‌باشد، خواه ناشی از طلاق توافقی بوده، خواه ناشی از درخواست طلاق از ناحیه زوج باشد. به علاوه توافق در طلاق نمی تواند معنایی جز این داشته باشد که زوجین اعلام داشته اند هر دو متقاضی طلاق می‌باشند و دادگاه با رعایت کلیه مقررات مربوط، گواهی عدم امکان سازش صادر می کند.
ثانیاً- وفق نص ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در صورتیکه زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه۹ حاضر شوند، در صورت عدم حضور زوجه، صیغه طلاق جاری و پس از ثبت بوسیله دفترخانه، مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد.
ثالثاً- در مورد چگونگی پرداخت حق و حقوق زوجه با وصف امتناع وی از حضور در دفتر رسمی طلاق، با عنایت به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، از آنجائیکه دادگاه ضمن رأی خود در مورد طلاق زوجین ] که شامل حکم و گواهی عدم امکان سازش، هر دو می‌گردد[، مکلف است تکلیف کلیه حق و حقوق زوجه را نیز مشخص نماید بنابراین این و ثبت طلاق در فرض مورد نظر (عدم حضور زوجه در دفترخانه) منوط به سپردن کلیه حق و حقوق زوجه وفق رأی دادگاه، توسط زوج به حساب سپرده امانی است که مطابق مقررات، از سوی دفترخانه اعلام می‌گردد و در صورت صدور حکم تقسیط یا اعسار زوج،‌مطابق آن اقدام می‌شود.ق