با توجه به ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ منسوخه است.
تبصره - رئیس و اعضاء هیات مدیره کانون وکلاء،روسا و اعضاء دادگاه‌های انتظامی وکلاء و دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی وکلاء نباید عضویت احزاب ممنوعه را داشته باشند و در صورت تخلف دادگاه عالی انتظامی قضات آنان را به محرومیت از عضویت هیات مدیره و دادگاه دادسرای انتظامی وکلاء محکوم خواهد کرد.دادگاه عالی انتظامی قضات مکلّف است به محض اطلاع به موضوع رسیدگی کند.رای دادگاه قطعی است.