(اصلاحی ۱۴۰۰/۰۳/۱۰) معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی با همکاری مدیران دستگاه های مشمول و سایر مراجع نظارتی عملکرد هر یک از کارکنان را در پایان هر فصل بر اساس ملاک های زیر ارزیابی کرده و نتایج حاصل را در امر ارتقاء، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و تشویق کارکنان لحاظ و اعمال می کند.
الف - وقت شناسی، نظم و آمادگی برای ارائه خدمت به ارباب رجوع؛
ب - رعایت ادب، نزاکت، عدالت و انصاف در ارائه خدمت به ارباب رجوع؛
پ - مسوولیت پذیری، صداقت، امانت و علاقمندی نسبت به کار و انگیزه در انجام مطلوب وظایف محوله؛
ت - روحیه مشارکت و همکاری با دیگر کارکنان؛
ث - مهارت خودکنترلی و صبر؛
ج - وجدان کاری؛
چ - قدرت تعامل با ارباب رجوع؛
ح - کیفیت و کمیت ارائه خدمات؛
خ - مشورت پذیری؛
د - شجاعت و استقلال در اتخاذ تصمیم و نفوذناپذیری؛
ذ - رازداری؛
ر - دانش و به روز رسانی و ارتقای آن؛
ز - دقت و سرعت در انجام امور؛
ژ - مهارت بهره برداری از فناوری اطلاعات؛
س - خلاقیت و نوآوری؛
ش - آراستگی و پوشش مناسب اداری.