شرکت در اجرای تبصره (۴‏) قانون و ماده (۱۳‏) قانون توزیع عادلانه آب - مصوب ۱۳۶۱ ‏- و آیین نامه های مربوط نسبت به صدور مجوز فعالیت و کارت تردد برای دستگاه های حفاری اقدام نماید.
تبصره ۱ ‏- تخلفات مالکین دستگاه های حفاری مطابق بند "ه-" ماده (۴۵‏) قانون توزیع عادلانه آب - مصوب ۱۳۶۱ - مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲ ‏ - رسیدگی به اعتراض مالکین دستگاه های حفاری به عهده کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی موضوع ماده (۱۴) این آیین نامه خواهد بود.
تبصره ۳ - نحوه نظارت، ساماندهی و شرایط احراز و ضوابط مرتبط با اسناد مثبته مالکیت دستگاه حفاری، روند رسیدگی به درخواست مالکین و سایر شروط مرتبط با صدور مجوز فعالیت و کارت تردد به پیشنهاد شرکت مادر و پس از تصویب وزیر نیرو به شرکت ابلاغ می‌شود.