تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹
شماره نظریه: ۷/۹۲/۲۲۶۱
شماره پرونده: ۹۲-۱۸۶/۱-۱۶۷۷

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص شکستگی استخوان بینی چهار حالت را پیش‌بینی نموده است و هیچ تعارضی بین حالت دوم و چهارم وجود ندارد زیرا در حالت دوم شکستگی استخوان بینی موجب فساد بینی شده اما بدون عیب و نقص بهبود پیدا کرده که موجب یک دهم دیه کامل است در حالی که در حالت چهارم (بند د) شکستن استخوان بینی اصولاً منجر به فساد نشده است و موجب تعلق ارش خواهد بود