سایر امور مربوطه به امین با دادگاهی است که امین را تعیین کرده است.