این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره ۲۵۲۲۷/ ت ۲۷۵ه- مورخ ۱۶ /۷/ ۱۳۷۳ می‌شود.