همین که اداره تصفیه تصمیم مقتضی راجع به ادعای شخص ثالثی گرفت مدلول آن را به اشخاص ذی نفع اعلام کرده و مخصوصاً به کسانی که ادعاء دارند باید تذکر داده شود که در صورت عدم مراجعه به دادگاه صلاحیت دار در موعد مقرر ادعای آنها مسموع نخواهد بود.