رد درخواست مانع طرح درخواست مجدد داوطلب نیست. همچنین متقاضی می­تواند ظرف یک ماه از رد درخواست، نسبت به تصمیم کارگروه شهرستان در بهزیستی استان اعتراض و موضوع را پیگیری نماید.