تأیید نهایی متقاضی توسط کارگروه استانی انجام می‌شود. مصاحبه با متقاضیانی که در مرکز استان ساکن نیستند، ترجیحاً به صورت برخط و تصویری با حضور در محل بهزیستی شهرستان صورت می­پذیرد.