مخارج تادیه به عهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.