ماده 281 قانون مدنی

مخارج تادیه به عهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

عناوین و برچسب‌ها