تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۵/۱۸
شماره نظریه: ۷/۹۳/۱۱۵۹
شماره پرونده: ۹۳-۹/۱۶-۷۲۴

استعلام:

با توجه به ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ مجلس شورای اسلامی
اولا: اخذ تامین مناسب برای اجازه خروج از کشور درچه پرونده­ای صورت می­پذیرد؟
ثانیا: چه نوع تامینی و چه نوع قراری و به چه نحوی اقدام شود وضمانت اجرایی آن در صورت عدم برگشت صغیر و مجنون در مدت معینه از سوی دادگاه به چه نحوی باید باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: با توجه به ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده ۹۱، امور مربوط به اجازه خروج فرزند صغیر یا محجور از کشور از جمله اخذ تأمین موضوع ماده قانونی یاد شده در پرونده ای از دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که قبلاً نسبت به حضانت و به تبعیت آن، ملاقات فرزند مزبور تعیین تکلیف نموده است.
ثانیاً: با توجه به سیاق عبارات بکار رفته در ماده قانونی صدرالذکر، به نظر می‌رسد «تأمین» می‌تواند هر مالی اعم از منقول و غیرمنقول یا وجه نقد باشد.
ثالثاً: احکام ناظر بر تأمین مأخوذه از حیث ضمانت و نحوه اجرای آن، تابع قواعد عمومی حاکم بر تعهدات مدنی است و در صورت ادعای ذی نفع مبنی بر تخلف متعهد از حیث برگشت ندادن صغیر یا محجور در مدت تعیین شده توسط دادگاه، احراز آن نیازمند طرح دعوای جداگانه از سوی ذی نفع و اثبات مراتب در آن دادگاه است./الف