ماده 145 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

چنانچه فارغ التحصیلان دوره اول و دوم دانشکده علوم پایه نظامی و پرسنل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 79 این قانون پس از طی حداقل مدت توقف در درجات سرهنگی و سرتیپ دومی حداکثر 28 سال سابقه خدمت داشته و شایستگی و کارآئی لازم جهت نیل به درجه بالاتر را نیز داشته باشند ولی امکان اعطاء درجه به آنان وجود نداشته باشد در ازاء هر چهار سال یک واحد به رتبه حقوقی درجه آنان افزوده می‌شود.
در صورتی که باقیمانده خدمت پرسنل کمتر از مدت توقف در درجات نهایی و حداقل دو سال باشد عدد یک دوم به رتبه حقوقی درجه ایشان افزوده می‌شود.