ماده 168 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

میزان دریافتی ماهانه پرسنل منتظر خدمت بر مبنای دوسوم و پرسنل بدونکار بر مبنای یک دوم حقوق درجه یا رتبه و مزایای مستمر آنها محاسبه و پرداخت می‌گردد.