ماده 149 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

مزایای مستمر پرسنل مبالغی است که به تناسب تعداد عائله تحت تکفل آنان به عنوان کمک هزینه مسکن و کمک هزینه عائله مندی به شرح زیر پرداخت می‌گردد:
الف - میزان کمک هزینه مسکن پرسنل شاغل که از خانه های سازمانی استفاده نمی نمایند با توجه به تعداد عائله تحت تکفل آنان معادل حاصلضرب یک سیصدم حداقل حقوق مندرج در ماده 144 این قانون، ضریب منطقه ای و متراژ زیربنای مسکن متناسب با تعداد عائله به شرح زیر تعیین و محاسبه می‌گردد:
1 - مجرد 50 مترمربع
2 - یک نفر 70 مترمربع
3 - دو نفر 90 مترمربع
4 - سه نفر 100 مترمربع
5 - چهار نفر 130 مترمربع
6 - پنج نفر و بیشتر 150 مترمربع
ب - کمک هزینه عائله مندی بر اساس عائله تحت تکفل پرسنل شاغل، بازنشسته، جانباز و معلول مشمول این قانون به شرح زیر تعیین و پرداخت می‌گردد:
1 - بابت هر فرزند یا سایر افراد تحت تکفل ماهانه حاصلضرب عدد حقوقی (20) در ضریب ریالی حداکثر تا 3 نفر.
2 - بابت همسر ماهانه حاصلضرب عدد حقوقی (50) در ضریب ریالی.
تبصره 1 - از کسانی که از خانه های سازمانی استفاده می نمایند متناسب با هزینه مسکن متعارف در هر منطقه اجاره دریافت گردیده و به حساب خزانه واریز می‌شود. و معادل وجوه دریافتی در بودجه سالانه سپاه منظور و برابر مقررات در زمینه نگهداری و توسعه خانه های سازمانی مصرف خواهد شد.
‌تبصره 2(اصلاحی 1376/01/19)- ضریب منطقه‌ای متناسب با شاخص گرانی مسکن در هر منطقه که حداقل آن برابر با یک است، توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای‌مسلح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره 3 - کسانی که از خانه های سازمانی استفاده می نمایند از کمک هزینه عائله مندی برخوردار نخواهند شد.
‌تبصره 4 (منسوخه 1371/03/05)- بازنشستگان با رعیت تبصره‌های فوق از 50% کمک‌هزینه عائله‌مندی برخوردار می‌گردند.
تبصره 5 - مستمری بگیران شهدا از کمک هزینه عائله مندی موضوع این ماده استفاده می نمایند و وجوه متعلقه بر اساس ضوابط بنیاد شهید انقلاب اسلامی پرداخت می‌گردد.
تبصره 6 - عائله تحت تکفل مشمولین این ماده بر اساس ضوابط مندرج در مواد 182 و 183 این قانون تعیین می‌گردد.
‌تبصره 7 (منسوخه 1371/03/05)- کسانی که همسر آنان از وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و بانک‌ها و شهرداریها و موسساتی که شمول قانون نسبت به آنها‌مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی و سایر موسسات وابسته به دولت که به نحوی از بودجه عمومی یا کمک دولت استفاده می‌کنند،،‌حقوق، دستمزد، اجرت و یا حقوق بازنشستگی یا وظیفه یا مستمری دریافت می‌نمایند از وجوه موضوع بند ب این ماده برخوردار نخواهند شد.