مبحث اول : احراز صلاحیت و صدور مجوز فعالیت از شیوه‌نامه مراقبت موقت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

بررسی صلاحیّت موسسه و شایستگی مدیران و کارکنان آن برای ارائه خدمات به کودکان و نوجوانان و خانواده میزبان و سنجش توانایی آنان در انجام اختیارات، مسئولیت­‌ها و وظایف، با کارگروه استان است. این کارگروه پس از حصول اطمینان در مورد صلاحیت موسسه و شایستگی کارکنان آن، نسبت به احراز و تأیید صلاحیت موسسه مراقبت خانواده محور اقدام می‌نماید.
شایستگی مسئول فنی، مددکاران اجتماعی و روانشناسان موسسه، از طریق مصاحبه توسط کارگروه استان بررسی می‌شود. نتیجه مصاحبه اعم از پذیرش، رد یا اعطای مهلت جهت ارتقاء شایستگی­‌ها می‌باشد.
فعالیت موسسه در شهرهای مختلف، مستلزم وجود نمایندگی مستقر در آن شهرستان و اخذ مجوز فعالیت از بهزیستی استان است.
مدیران ‌موسسات خیریه­ دارای مجوز تأسیس و فعالیت در زمینه مراقبت از کودکان و نوجوانان بر اساس بند۱۳ ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و یا جزء ۸ بند «پ» ماده ۵۷ قانون احکام دائمی مصوب ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ از سازمان، در صورتی­که در بخش اهداف اساسنامه موسسه «مراقبت خانواده محور از کودکان و نوجوانان» ثبت شده باشد، می­توانند از بهزیستی استان مجوز فعالیت موسسه مراقبت خانواده محور را درخواست نمایند.
موسسات موضوع ماده ۸ می­توانند ظرف شش­ماه از تاریخ تصویب این شیوه‌نامه، پس از اخذ تأییدیه از بهزیستی استان به عنوان موسسه مراقبت خانواده محور فعالیّت خود را آغاز و ظرف مدت سه ماه از تاریخ اخذ تأییدیه نسبت به اصلاح اساسنامه و اخذ مجوز فعالیت وفق ماده ۱۳ اقدام کنند.
وظایف موسسه خانواده محور به شرح زیر است:
۱- شناسایی، مصاحبه و مددکاری اولیه خانواده‌های داوطلب میزبانی
۲- آموزش تخصصی کودک و نوجوان و خانواده میزبان طبق سرفصل‌ها، روش‌ها و محتوای آموزشی مورد تأیید دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان
۳- انجام امور مددکاری تخصصی در راستای بازپیوند یا واگذاری کودک و نوجوان به خانواده جایگزین، تحت نظارت بهزیستی
۴- مشارکت در تدوین برنامه مراقبت کودک و نوجوان
۵ - پیگیری پوشش­‌های بیمه‌­ای مناسب برای کودک و نوجوان و خانواده
۶ - حمایت مادی برای تأمین بخشی از مخارج کودک و نوجوان به درخواست خانواده میزبان واجد شرایط
۷- نظارت بر مراقبت از کودک و نوجوان در خانواده میزبان
۸ - ثبت اطلاعات و گزارش­های مورد نیاز در سامانه‌های مرتبط