تبصره ذیل به ماده‌ (۲۵۸) قانون مالیات‌ های مستقیم الحاق می ‌شود:
«تبصره ‌- حکم این ماده ‌در مواردی که نسبت به موارد مشابه آرای متفاوتی توسط هیاتهای حل اختلاف مالیاتی صادر شده باشد نیز جاری است.»