تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۶/۱۹
شماره نظریه: ۷/۹۳/۱۴۴۴
شماره پرونده: ۹۳-۱۶۸/۱-۱۰۳۹

استعلام:

سوال:
آیا دادگاه عمومی جزایی می‌تواند نسبت به یک موضوع اتهامی، در خصوص متهم واحد همزمان در دادنامه ­­صادره، هم کیفیات مشدده و هم کیفیات مخففه را اعمال کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً در موارد تعدد جرایم موجب تعزیر، دادگاه مکلف است طبق قانون، مجازات مرتکب را تشدید کند و چنانچه استحقاق تخفیف مجازات را داشته باشد، این تخفیف باید با لحاظ مجازات تشدید شده صورت گیرد.
ثانیاً در تکرار جرایم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف، مقنن به شرح ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره ذیل آن، تکلیف قضیه را روشن نموده و باید طبق این مقررات عمل شود./ن