(اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به‌ استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرّر شده است) بر اساس میزان سود دهی فع-الیت و مقررات مواد (۹۴)، (۹۵) و (۹۷) ای-ن قانون و تب-صره آن تعیین می‌شود.