سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعتبارات مورد درخواست وزارت کشور را در اجرای ماده (۲) این آیین نامه ذیل بودجه سنواتی وزارت کشور برحسب ماده (۷) آیین نامه اجرایی ماده (۱۸۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویبنامه شماره ۵۸۸۵۸/ت ۲۳۵۳۸ه- مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۲ تامین نماید.