ماده 14 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

وزارت جهاد کشاورزی موظف است آئین‌ نامه‌ های اجرایی این قانون را با همکاری وزارتخانه‌ های راه و شهرسازی، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت سه ماه تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.