فصل دوم - شرایط عمومی استخدام و طبقه ‌بندی

از ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران