تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.