دستورالعمل‌ های اجرائی مواد این قانون حداکثر ظرف مدت یک‌ ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن آن، توسط سازمان ‌های «بورس و اوراق بهادار» و «امور مالیاتی کشور» تهیه می ‌شود و به تصویب شورای ‌عالی بورس و اوراق بهادار می ‌رسد.