ماده 21 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

پرسنل ارتش کسانی هستند که برابر شرایط و مقررات مندرج در این قانون و یا قانون خدمت وظیفه عمومی به خدمت پذیرفته میشوند و‌ عبارتند از:
‌الف - کادر ثابت.
ب - وظیفه.
ج - پیمانی.