ماده 132 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

پرسنلی که به یکی از بیماریهائی که قانون شرایط ویژه ای برای مستخدمین مبتلا به آنها پیش بینی نموده است از قبیل سل و سرطان مبتلا شوند از تسهیلات آن قوانین برخوردار خواهند شد.