عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.