فصل هفتم - سایر موارد

از اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار

این اساسنامه با پیشنهاد شورا و تصویب هیات وزیران قابل تغییر و اصلاح است.

موارد پیش‌ بینی نشده در این اساسنامه مشمول قانون تجارت و سایر قوانین موضوعه خواهد بود.