‌فصل هشتم - وکالت: از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری

وکلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزائی که با گذشت شاکی، تعقیب قانونی آن موقوف میشود قبل از اقامه دعوی ‌سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند همچنین بعد از طرح دعوی و در جریان ‌رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند.

در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام کند اقامه تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری‌ با دخالت وکیل دادگستری خواهد بود کانون وکلای دادگستری مکلف به تأمین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی ‌بضاعت یا کسانی است که قادر بتأدیه حق ‌الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند. تشخیص عدم بضاعت یا عدم توانائی اشخاص برای تأدیه حق‌ الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی بدعوی‌ و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی میباشد که رأی مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است.
‌هرگاه پس از ابلاغ تصمیم وزارت دادگستری به الزامی بودن دخالت وکیل امکان تعیین وکیل معاضدتی در محل محدود گشته و یا به علت افزایش ‌دعاوی امکانات مذکور با میزان احتیاجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگستری میتواند تا تأمین امکانات متناسب اجرای تصمیم مزبور را موقوف ‌سازد.
‌تبصره - کارگشایان فعلی دادگستری در حدود صلاحیت دادگاههای بخش سابق در مراجع مربوط به وظایف خود اقدام خواهند کرد. از تاریخ ‌تصویب این قانون صدور پروانه کارگشائی ممنوع است.
دولت و دارندگان رتبه قضائی اعم از شاغل و بازنشسته و وکلاء دادگستری و فارغ‌ التحصیلان رشته حقوق در دعاوی مربوط به خود از‌ مقررات فوق در زمینه داشتن وکیل مستثنی میباشند.

میزان حق ‌الوکاله وکیل معاضدتی و شرایط پرداخت قسمتی از آن به وکلاء دادگستری و استیفاء حق ‌الوکاله از مال محکوم‌ علیه و نیز میزان ‌حق ‌الوکاله وکیل در مواردی که قبل یا بعد از اقامه دعوی به سازش ختم میشود و نیز انواع وسائل تقدیر مادی و معنوی از وکلائی که برای ختم دعاوی‌ به سازش مساعی فوق ‌العاده ابراز نمایند و به طور کلی ترتیب اجرای مقررات این فصل به نحوی که حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص‌ به دادگاهها و دیوانعالی کشور سلب نشود طبق آئین ‌نامه ‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری میرسد.
‌تبصره - مقررات مربوط به وکالت در امور جزائی به قوت خود باقی است.