پرداختهای غیرمستمر، ناظر بر فراهم ساختن و تهیه امکانات ابزار و وسایل حرفه آموزی، کار و اشتغال، تامین هزینه های کارآموزی و آموزشهای فنی و حرفه ای، پرداخت سرمایه کار و تامین هزینه‌های تشکیل خانواده و ازدواج به تناسب شرایط و تواناییهای جسمی، اجتماعی و اقتصادی مشمولان است که سالانه در حد اعتبارات مصوب در برنامه های مربوط توسط بهزیستی کشور و سازمانهای بهزیستی استانها به مشمولان نیازمند و واجد شرایط اختصاص می‌یابد.
تبصره - مستمری ماهانه خانواده هایی که از سرمایه کار و اشتغال و ابزارو وسایل کار استفاده می‌کنند. حداکثر پس از شش ماه از تاریخ استفاده، قطع می‌شود.