در راستای حفظ حیثیت و کرامت ارباب رجوع، انجام اقدامات زیر ضروری است:
الف - در صورت امکان استفاده از تجهیزات بازرسی نامحسوس و الکترونیکی به جای بازرسی بدنی مگر در موارد خاص و ضروری؛
ب - آموزش مأموران حفاظت فیزیکی در خصوص روش ‌های مناسب بازرسی؛
پ - حذف موارد غیرضروری بازرسی؛
ت - اجتناب از بازرسی بدنی بدون لباس؛
ث - اطلاع رسانی پیرامون اقلام و وسایل مجاز و ممنوع همراه ارباب رجوع و پیش بینی امکانات مطمئن و بدون هزینه برای امانت گذاری وسایل.