هرگاه دعوای مربوط به‏ طلبی در موقع اعلام ورشکستگی در جریان باشد این ادعا جزء صورت طبقه ‌بندی بستانکاران ذکر شده ولی اداره تا تعیین تکلیف قطعی از طرف دادگاه تصمیمی در آن باب نخواهد گرفت. اداره تصفیه میتواند تصمیم خود را در ظرف مدت اعتراض راجع به بستانکاری تغییر دهد ولی این تغییر باید طبق ماده ۳۵ قانون اداره تصفیه آگهی شده و به اشخاص ذینفع نیز اعلام گردد.