اماره دریافت «داده‌پیام» راجع به محتوای «داده‌پیام» صادق نیست.