اگر وارثی قبل از رد ترکه فوت شود حق رد به ورثه او منتقل می‌شود.